HİZMETLERİNİZ İÇİNBİLGİ BANKASI

Hizmetlerinizi hızlı ve doğru kullanabilmeniz için gerekli dökümanlar ile sorunlarınızı çözümleyebilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Filezilla Client Kullanımı

Filezilla'y? SourceForge.NET'den indirdikten sonra, kurulum için indirdi?imiz dosyaya çift t?kl?yoruz.

alt

Program kuruluma ba?l?yor.
alt
"English" seçerek devam ediyoruz.
alt
"I Agree"yi seçerek devam ediyoruz.

alt
Burada ayarlar? ellemeden "Next" tu?una basarak ilerliyoruz.
alt
Burada kurulum yolunu belirtiyoruz. De?i?tirmemize gerek yok. "Next" tu?una bas?yoruz.
alt
"Next" tu?una bas?yoruz.

alt
Burada ayarlar? oldu?u gibi b?rakabiliriz. Ama ne olursa olsun birazc?k aç?klayay?m. "Use Secure Mode" (Güvenli Modu kullan) Filezilla'n?n FTP ?ifrelerinizi unutmas?n? sa?layacakt?r. Bu ?ekilde her ba?lant?da FTP ?ifresi girmek zorunda kalacaks?n?z. "Do Not Use Secure Mode" (Güvenli modu kullanma) ise Filezilla'n?n ?ifrelerinizi unutmamas?n? sa?layacakt?r. E?er internet kafe gibi genel ortamlarda kullan?yorsan?z, mutlaka "Use Secure Mode" seçili olmal?d?r. E?er evinizde kullan?yorsan?z di?er seçenek seçili kalabilir.

XML - Registry ayar? ise zaten seçili olarak gelen XML'de kalmal?.
alt
Kurulum bir kaç dakika içinde bitecektir. "Close" tu?una basarak kurulumu bitiriyoruz.
alt
Filezilla'y? çal??t?rabilmek için masaüstündeki "Filezilla" ikonuna bas?yoruz.
alt
zilla ana penceresi böyle. Kullan?m? oldukça basit.

alt
"Address" bölümüne, sitemizin FTP adresini giriyoruz, örn: ftp.members.lycos.co.uk
"Username" bölümüne, FTP kullan?c? ad?m?z? giriyoruz.
"Password" bölümüne, FTP ?ifremizi giriyoruz.
"Port" bölümüne, default port olan 21 yazabiliriz veya bo? b?rakabiliriz. Bo? b?rakt???m?zda otomatikman 21 olarak dolduracakt?r.

Bu bölümleri doldurduktan sonra "Quickconnect" tu?una bas?yoruz.

Sitemize ba?lanacakt?r.
alt
Evet, "connected" yaz?s?n? gördüysek, FTP'mize ba?lanm???z demektir. Zaten bilgilerinizi do?ru girerseniz ba?lanmama gibi bir sorunla kar??la?mazs?n?z. Filezilla'n?n temel bölümlerini isimlendirdim.

A bölümü: KEND? B?LG?SAYARIMIZDAK? KLASÖRLER? GÖREB?LECE??M?Z YER. Dikkat edin, buras? bizim bilgisayar?m?z.
B Bölümü: Bu bölümde, A k?sm?nda seçti?imiz Klasörlerin içeri?ini görüyoruz. Yani dosyalar?m?z? burada görece?iz.
C bölümü: BU bölüm ise bizim hostumuzdaki dosyalar?m?z oldu?u bölüm. Yani buras? uzaktaki bilgisayar. FTP ile hostumuza ba?land?k ve hosttaki dosyalar? burada görüyoruz.
D bölümü: Burada dosya transfer bilgilerini görüyoruz, dosyan?n yüzde kaç? transfer edildi, ne kadar zaman kald? vs.
E bölümü: Buras? ise FTP komutlar?n? gördü?ümüz bölüm, sadece bilgilendirme amaçl? bir bölüm, dokunmam?za gerek yok.

Program?m?z çok ama çok basitçe böyle.

Evet, devam ediyoruz.

?imdi öncelikle hostumuzda bir dizin (klasör) yaratal?m.

alt

Sa? tu?a bas?p, "Create Directory" seçene?ini seçiyoruz.

alt
Burada aç?lan pencerede "New Folder" yerine diledi?imiz ismi yaz?yoruz. Ben "personal" yazd?m. (T?rnak i?aretleri olmayacak yazarken ama )
alt
Yaratt???m?z klasöre çift t?klayarak giriyoruz.

alt
Evet, aynen böyle görünecek.

alt

Sa? taraftan "B" bölümünden dosyalar? seçiyoruz ve sürükleyerek "C" bölümüne at?yoruz. (Hat?rlarsan?z az önce her bölüme birer harf vermi?tik. B ve C harfleri bunlar)

alt

Alttaki "D" bölümünde dosyalar?m?z?n transfer edildi?ini görüyoruz. Transfer i?lemi bitince buradaki yaz?lar da yok olacak.

alt

Evet, dosya transferi i?lemimiz bitti ve sa? tarafta yükledi?imiz dosyalar? görüyoruz.

CHMOD Nas?l Ayarlan?r?

CHMOD demek, dosyan?n izinleri demektir. Bunlar? her zaman için do?ru ayarlamal?y?z. Yoksa ba??m?za sorunlar açabilir. Ayr?ca baz? scriptler de kurulmadan önce CHMOD ayar? gerektirir.

alt
CHMOD ayar? yapaca??m?z dosyam?za sa? tu?la bas?yoruz ve "File Attributes" seçene?ini seçiyoruz.

alt
Kar??m?za böyle bir ekran gelecek.
alt
Biz örnek olarak 644'ü 777 yapt?k. Siz diledi?iniz veya size önerilen ?ekilde yapabilirsiniz.

FTP Ba?lant?s?n? Kesme

alt
Resimde k?rm?z? ile i?aretli yere basarak hostumuzdan ba?lant?y? kesebiliriz....